Ở tuổi đôi mươi, là thế hệ tương lai của nước nhà, mỗi người thanh niên cần nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nổ lực hết mình vươn lên trong cuộc sống để tìm đến một phần giá trị đạo đức cao đẹp ở Người, sống xứng đáng với trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.

Đã 50 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng tấm gương, di sản mà Người để lại cho hậu thế vẫn trường tồn với thời gian. Ngày nay, trong bối cảnh đất nước đổi mới và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu…, thì việc học tập và làm theo Bác nói chung, học tập và làm theo tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới của Bác nói riêng lại càng đặt ra bức thiết.

          Sự nhiệm màu của tinh thần đoàn kết mà Bác mang đến cho chúng ta chính là do Người coi trọng và đặt ở hàng đầu vấn đề phải “Sống với nhau có nghĩa tình” phải có tình đồng chí, yêu thương lẫn nhau. Theo Hồ Chí Minh: Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự thành công của cách mạng.