Danh sách lãnh đạo

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT CẦN THƠ
CHI ỦY
Ths. Nguyễn Thị Hương – Phó Bí thư, Email: huongcantho1976@gmail.com
Ths. Nguyễn Thị Hoài Tâm – Chi ủy viên, Email: hoaitam@cantho.gov.vn
Ths. Trần Thị Lan Hương – Chi ủy viên, Email: lanhuongtran73@gmail.com
CN. Võ Ngọc Duy Linh – Chi ủy viên, Email: duylinhvhnt@gmail.com
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Ths. Nguyễn Thị Hoài Tâm – Chủ tịch, Email: hoaitam@cantho.gov.vn
Ths. Lưu Ngọc Hiền – Thư ký, Email: lnhien@cantho.gov.vn
BAN GIÁM HIỆU
Ths. Nguyễn Thị Hương – Phó Hiệu trưởng phụ trách, Email: huongcantho1976@gmail.com
Ths. Nguyễn Thị Hoài Tâm – Phó Hiệu trưởng, Email: hoaitam@cantho.gov.vn
LÃNH ĐẠO CÁC ĐOÀN THỂ
Ths. Võ Thành Tuấn – Chủ tịch Công đoàn, Email: tuandt020873@yahoo.com.vn 
CN. Huỳnh Ngọc Đoàn – Bí thư Đoàn Trường, Email: hngocdoan@gmail.com 
CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
Khoa Âm nhạc và Múa
CN. Lý Thiên Phương – Trưởng khoa, Email: lythienphuong@ymail.com
ThS. Huỳnh Thanh Liêm – Phó Trưởng khoa, Email: huynhliem1984@gmail.com
Khoa Mỹ thuật
ThS. Đặng Cát Hân – Trưởng khoa, Email: dangcathan73@gmail.com
Khoa Sân khấu
CN. Trần Bảng – Trưởng khoa, Email: tranbangtran79@gmail.com
CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
Phòng Quản lý đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên
Ths. Trần Thị Lan Hương – Trưởng phòng, Email: lanhuongtran73@gmail.com
Ths. Lưu Thúy Huỳnh – Phó Trưởng phòng, Email: lthuynh@cantho.gov.vn
Phòng Quản lý khoa học, hợp tác quốc tế và kiểm định chất lượng
ThS. Võ Thành Tuấn – Trưởng phòng, Email: tuandt020873@yahoo.com.vn 
Phòng Hành chính - Tổng hợp
ThS. Lê Văn Thành – Trưởng khoa, Email: levanthanh681018@gmail.com
CN. Huỳnh Ngọc Đoàn – Phó trưởng phòng, Email: hngocdoan@gmail.com