Chương trình đào tạo

A. Chương trình đào tạo chính qui, áp dụng từ năm học 2020 – 2021:
I. Bậc Cao đẳng:
1. Ngành Thanh nhạc, mã ngành: 6210255;
2. Ngành Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây, mã ngành: 6210217;
3. Ngành Diễn viên Múa, mã ngành: 6210213;
4. Ngành Diễn viên Kịch – Điện ảnh, mã ngành: 6210211;
5. Ngành Thiết kế đồ họa, mã ngành: 6210402;
6. Ngành Quản lý Văn hóa, mã ngành: 6340436;
7. Ngành Diễn viên sân khấu kịch hát, mã ngành: 6210212.
II. Bậc Trung cấp:
1. Ngành Thanh nhạc, mã ngành: 5210255;
2. Ngành Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây, mã ngành: 5210217;
3. Ngành Nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian dân tộc, mã ngành: 5210207;
4. Ngành Diễn viên Kịch – Điện ảnh, mã ngành: 5210211;
5. Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, mã ngành: 5210216;
6. Ngành Quản lý Văn hóa, mã ngành: 5340436;
7. Ngành Nghệ thuật biểu diễn Cải lương, mã ngành: 5210205;
8. Ngành Nhạc công kịch hát Dân tộc, mã ngành: 5210219;
9. Ngành Sáng tác âm nhạc, mã ngành: 5210227;
10. Ngành Biên đạo Múa, mã ngành: 5210214;
11. Ngành Điêu khắc, mã ngành: 5210102;
12. Ngành Hội họa, mã ngành: 5210103;
13. Ngành Thư viện, mã ngành: 5320205.
B. Chương trình đào tạo chính qui, hệ liên thông từ bậc Trung cấp lên bậc Cao đẳng, áp dụng từ năm học 2020 – 2021:
1. Ngành Thanh nhạc, mã ngành: 6210255;
2. Ngành Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây, mã ngành: 6210217;
3. Ngành Diễn viên Múa, mã ngành: 6210213;
4. Ngành Diễn viên Kịch – Điện ảnh, mã ngành: 6210211;
5. Ngành Diễn viên sân khấu kịch hát, mã ngành: 6210212.
C. Chương trình đào tạo vừa làm vừa học, áp dụng từ năm học 2023 – 2024:
I. Bậc Cao đẳng:
1. Ngành Thanh nhạc, mã ngành: 6210255;
2. Ngành Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây, mã ngành: 6210217;
3. Ngành Diễn viên Múa, mã ngành: 6210213;
4. Ngành Diễn viên Kịch – Điện ảnh, mã ngành: 6210211;
5. Ngành Thiết kế đồ họa, mã ngành: 6210402;
6. Ngành Quản lý Văn hóa, mã ngành: 6340436;
7. Ngành Diễn viên sân khấu kịch hát, mã ngành: 6210212.
II. Bậc Trung cấp:
1. Ngành Thanh nhạc, mã ngành: 5210255;
2. Ngành Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây, mã ngành: 5210217;
3. Ngành Nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian dân tộc, mã ngành: 5210207;
4. Ngành Diễn viên Kịch – Điện ảnh, mã ngành: 5210211;
5. Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, mã ngành: 5210216;
6. Ngành Quản lý Văn hóa, mã ngành: 5340436;
7. Ngành Nghệ thuật biểu diễn Cải lương, mã ngành: 5210205;
8. Ngành Nhạc công kịch hát Dân tộc, mã ngành: 5210219;
9. Ngành Sáng tác âm nhạc, mã ngành: 5210227;
10. Ngành Biên đạo Múa, mã ngành: 5210214;
11. Ngành Hội họa, mã ngành: 5210103.
D. Chương trình đào tạo vừa làm vừa học, hệ liên thông từ bậc Trung cấp lên bậc Cao đẳng, áp dụng từ năm học 2023 – 2024:
1. Ngành Thanh nhạc, mã ngành: 6210255;
2. Ngành Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây, mã ngành: 6210217;
3. Ngành Diễn viên Múa, mã ngành: 6210213;
4. Ngành Diễn viên Kịch – Điện ảnh, mã ngành: 6210211;
5. Ngành Diễn viên sân khấu kịch hát, mã ngành: 6210212.
E. Chương trình đào tạo bậc Sơ cấp, hệ chính quy, áp dụng từ năm 2023:
1. Ngành Nhạc công kịch hát dân tộc, bậc 1;
2. Ngành Nhạc công kịch hát dân tộc, bậc 2;
3. Ngành Diễn viên Kịch – Điện ảnh, bậc 1;
4. Ngành Diễn viên Kịch – Điện ảnh, bậc 2;
5. Ngành Nghệ thuật biểu diễn Cải lương, bậc 1;
6. Ngành Nghệ thuật biểu diễn Cải lương, bậc 2;
7. Ngành Nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian dân tộc, bậc 1;
8. Ngành Nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian dân tộc, bậc 2;
9. Ngành Biên đạo Múa, bậc 1;
10. Ngành Biên đạo Múa, bậc 2;
11. Ngành Hội họa, bậc 1;
12. Ngành Hội họa, bậc 2;
13. Ngành Quản lý Văn hóa, bậc 2;
14. Ngành Thanh nhạc, bậc 1;
15. Ngành Biểu diễn Nhạc cụ Phương Tây, bậc 1;
16. Ngành Biểu diễn Nhạc cụ Phương Tây, bậc 2;
17. Ngành Biểu diễn Nhạc cụ truyền thống, bậc 1;
18. Ngành Biểu diễn Nhạc cụ truyền thống, bậc 2.