Phòng Quản lý khoa học, hợp tác quốc tế và kiểm định chất lượng

Phòng Quản lý khoa học, hợp tác quốc tế và kiểm định chất lượng là phòng chức năng trực thuộc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ:
* Tên viết tắt: QLKH,HTQT&KĐCL
* Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế, hợp tác doanh nghiệp, khảo thí, kiểm định chất lượng, việc làm, thực tập thực tế của nhà giáo, HSSV:
+ Công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ:
- Làm đầu mối ban hành, hướng dẫn, giám sát thực hiện các văn bản quản lý về nhiệm vụ khoa học, công nghệ;
- Chủ trì, hướng dẫn các khoa, giảng viên, viên chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, hướng dẫn học tập.
- Quản lý việc thực hiện thống nhất các văn bản pháp quy về hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển giao công nghệ trong toàn Trường;
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch, phương hướng, quy định, hướng dẫn quản lý và phát triển các hoạt động khoa học, công nghệ của Trường. Phối hợp với các phòng, khoa tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ;
- Phối hợp với các phòng, khoa trong Trường hướng dẫn học sinh, sinh viên làm công tác nghiên cứu khoa học.
- Lập kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn đề xuất, đăng ký, thẩm định, xét chọn  đề tài khoa học, công nghệ;
- Giám sát tiến độ thực hiện, tổ chức đánh giá và nghiệm thu kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học theo quy định phân cấp hiện hành;
- Quản lý, lưu giữ hồ sơ đề tài khoa học, công nghệ các cấp theo quy định;
- Quản lý và hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của HSSV. Tổ chức đánh giá, xét chọn và trình Hiệu trưởng quyết định khen thưởng hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ của HSSV;
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về các hình thức khen thưởng, khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ ở cấp Trường. Hằng năm tổ chức xét chọn các công trình khoa học tiêu biểu để trao giải thưởng khoa học, công nghệ của Trường; tổ chức việc xuất bản kỷ yếu và các tài liệu thông báo kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ của Trường theo yêu cầu;
- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc giới thiệu, quảng bá kết quả hoạt động khoa học công nghệ của Trường, các công trình, sản phẩm khoa học công nghệ xuất sắc của cán bộ, nhà giáo, HSSV trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Tư vấn và tổ chức các hoạt động liên kết, phối hợp nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ cũng như chuyển giao các kết quả hoạt động khoa học, công nghệ với các cơ sở nghiên cứu, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và  đơn vị có nhu cầu;
- Tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về các hoạt động nghiên cứu, khoa học và chuyển giao công nghệ cấp Trường; làm đầu mối tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế;
- Phối hợp với phòng Hành chính – Tổng hợp và cập nhật lý lịch khoa học của cán bộ, nhà giáo trong Trường; xây dựng và thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu về năng lực khoa học công nghệ của nhà trường. Quản lý và xác nhận lý lịch khoa học của cán bộ, nhà giáo theo hồ sơ lưu;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
+ Công tác hợp tác quốc tế, hợp tác doanh nghiệp:
- Làm đầu mối ban hành, hướng dẫn và giám sát thực hiện các văn bản quản lý hợp tác quốc tế;
- Xây dựng, trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện chủ trương, nội dung, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về hợp tác quốc tế. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc lựa chọn đối tác, xác định phương hướng, hình thức, nội dung và các chính sách, biện pháp cụ thể phát triển và tăng cường hiệu quả của các hoạt động quan hệ, hợp tác quốc tế của Trường;
- Chủ trì xây dựng, hoàn thiện các văn bản thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài, đối tác trong nước trình Hiệu trưởng quyết định. Làm đầu mối tổ chức các buổi lễ ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác, các cuộc họp mặt, hội nghị, hội thảo với các đối tác nước ngoài, trong nước. Làm đầu mối tiếp nhận và theo dõi hoạt động của các chương trình tài trợ, học bổng, các dự án hợp tác quốc tế. Quản lý hồ sơ, tài liệu hợp tác quốc tế, trong nước của Trường.
- Phối hợp với các đơn vị thực hiện các hoạt động duy trì và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tổ chức kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án có yếu tố quốc tế.
- Chủ trì tổ chức soạn thảo, in ấn tài liệu phục vụ tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá hình ảnh của Trường tới các đối tác trong và ngoài nước.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng hỗ trợ thực hiện kịp thời các thủ tục liên quan chuẩn bị cho các đoàn của trường đi công tác ở nước ngoài và đón các đoàn nước ngoài đến làm việc với nhà trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.
- Tham mưu Hiệu trưởng quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
+ Công tác khảo thí:
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp cuối khóa, thi hết học phần theo đúng quy chế và quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa liên quan xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc môn học, thi cuối khóa;
- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác thi giữa kỳ, học kỳ, thi tốt nghiệp các hệ đào tạo theo quy định;
- Chịu trách nhiệm tổ chức thi và chấm thi trắc nghiệm cho các kỳ thi trong toàn Trường theo đúng quy chế hiện hành;
- Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi của các kỳ thi;
- Chủ trì việc xây dựng ngân hàng câu hỏi làm cơ sở xây dựng đề thi;
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, tài sản được giao để thực hiện nhiệm vụ liên quan tới công tác khảo thí của Trường;
- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.
+ Công tác đảm bảo chất lượng:
- Tham mưu và xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản, qui định về công tác Đảm bảo chất lượng của nhà trường;
- Tổ chức, triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Tổ chức khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan vể kiểm định chất lượng giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng yêu cầu công tác kiểm định chất lượng; Lưu trữ và sử dụng đúng mục đích kết quả khảo sát;
- Phối hợp với các đơn vị công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trên website của nhà trường, trên các phương tiện khác theo yêu cầu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Đôn đốc, theo dõi các đơn vị thực hiện kế hoạch cải tiến những tồn tại, hạn chế những kiến nghị sau đánh giá ngoài để từng bước nâng mức chất lượng giáo dục;
- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.
+ Công tác việc làm và thực tập thực tế của nhà giáo:
- Tìm kiếm nhu cầu của các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng HSSV của nhà trường, tổ chức giới thiệu, triển khai/ ngày hội việc làm cho HSSV nhà trường;
- Phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức cho nhà giáo, HSSV thực tập thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề;
- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

* Cơ cấu tổ chức: hiện phòng có Trưởng phòng và 02 viên chức.