Lịch tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên năm 2020

Chiêu sinh lớp đào tạo ngắn hạn : Diễn viên Sân khấu - Điện ảnh.

Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đại học đặt tại Cần Thơ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ.TCĐVHNT ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ)