Chiêu sinh lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh