Thông báo tuyển dụng viên chức - lần 2

Tải phiếu đăng ký dự tuyển tại đây!

Xem hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tại đây!