Thông báo về việc làm thủ tục nhập học năm học 2024 - 2025