Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo Trang điểm cá nhân và Chăm sóc da (Khóa 1)