Thông báo tuyển sinh liên kết với Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh