Thông báo mở lớp ôn thi đầu vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh