Công khai ngân sách

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ công khai tài chính

- Quyết định công khai Dự toán ngân sách năm 2020.
- Quyết định công khai Quyết toán ngân sách năm 2020.
- Quyết định công khai Dự toán ngân sách năm 2021.
-  Quyết định công khai Quyết toán ngân sách năm 2021.
- Quyết định công khai Dự toán ngân sách năm 2022.
-  Quyết định công khai Quyết toán ngân sách năm 2022.
- Quyết định công khai Dự toán ngân sách năm 2023.

- Quyết định công khai Quyết toán ngân sách năm 2023.

- Quyết định công khai Quyết toán ngân sách năm 2024.

- Quyết định công khai bổ sung Dự toán ngân sách năm 2024.

- Quyết định công khai bổ sung Dự toán ngân sách năm 2024.