Bản tin văn hóa nghệ thuật Cần Thơ số 07

Xem toàn bộ Bản tin tại đây!