Thông báo Chiêu sinh khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Văn thư, Lưu trữ, Quản trị văn phòng và Công tác văn thư lưu trữ