Thông báo về việc "Treo cờ Tổ quốc thời gian nghỉ và trực trong dịp lễ Quốc khánh"

Treo cờ Tổ quốc thời gian nghỉ và trực trong dịp lễ Quốc khánh"