Chiêu sinh khóa "Đào tạo Kỹ năng dẫn chương trình"