Giải báo chí toàn quốc xây về dựng Đảng

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC

                  

Số:  43 /CĐVC

Về việc tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về

 xây dựng Đảng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cần Thơ, ngày  14 tháng   4   năm 2022

 

 

                        Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc

 

Thực hiện Công văn số 211/LĐLĐ, ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng;

Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ đề nghị Công đoàn các cấp tích cực tuyên truyền rộng rãi về Giải và Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 và tham gia hưởng ứng ủng hộ Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” tạo sự quan tâm hưởng ứng và tích cực tham gia của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

(Đính kèm Thể lệ (sửa đổi, bổ sung) Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và công văn số 115/BTV-GĐXH-KT, ngày 28/3/2022)

 

 

Nơi nhận:

  • Như trên (để t/h);
  • Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

 CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Diệu Hiền