Thông báo chiêu sinh lớp Khiêu vũ dành cho đoàn viên thanh niên mở rộng