Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chức năng trực thuộc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ:
* Tên viết tắt: KHTC
* Chức năng, nhiệm vụ:
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; tham mưu thực hiện đúng các định mức, tiêu chuẩn, chế độ tài chính hiện hành; kịp thời đề xuất việc bãi bỏ các định mức, tiêu chuẩn chế độ không còn phù hợp;
- Thực hiện công khai tài chính tại đơn vị theo quy định;
- Lập dự toán, thực hiện quyết tóan các nguồn kinh phí theo đúng quy định tài chính kế toán hiện hành. Thực hiện báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo tài sản cố định hàng năm theo đúng biểu mẫu, đúng mục lục ngân sách hiện hành và đúng thời gian quy định;
- Quản lý vốn và tài sản Nhà nước, quản lý các khoản thu chi, việc trích lập/quản lý/sử dụng các quỹ của trường; đối chiếu thường xuyên số dư hàng tháng, kịp thời phát hiện các sơ hở, thiếu sót để đề xuất việc khắc phục, sửa đổi, bổ sung. Giám sát toàn bộ các họat động tài chính trong trường, gồm cả họat động: căng tin, giữ xe,…
- Cấp phát lương cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên; thanh toán công tác phí, tiền tàu xe và các chứng từ khác đúng chính sách, đúng chế độ; 
- Thu học phí, lệ phí ký túc xá và cấp phát học bổng, trợ cấp xã hội cho các đối tượng học sinh, sinh viên đúng kỳ hạn và định mức quy định;
- Thực hiện việc kiểm kê tài sản, vật tư, theo định kỳ. Lưu giữ biên lai, chứng từ và các hồ sơ tài chính đúng quy định;
- Phối hợp phòng Hành chính - Tổ chức thực hiện lương, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế,… các chế độ chính sách của người lao động.

* Cơ cấu tổ chức: hiện phòng có 03 viên chức.